East View он-лайн БД и електронни версии на списания


 


East View предлага над 50 пълнотекстови БД, съдържащи информация от централни и регионални вестници, официални издания, периодични издания във военната сфера и безопасността, списания по общестени, точни и хуманитални науки, библиографски издания, статистически издания, законодателна база данни.
В БД са отразени водещи списания и други източници на информация от няколко географски региона като:
- Русия и ОНД;
- Азия (Китай, Тайван, Япония и др.);
- Близкия изток.
На абонаментен принцип се предлага он-лайн достъп до електронните версии на над 1100 заглавия списания от 19 страни.